A GoWork Recruitment (továbbiakban: Szolgáltató) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Az adatkezelő személye
Az érintettek személyes adatait a GoWork Recruitment (GoWork Recruitment Bt, székhely: 1181, Budapest, Havanna utca 32. ; adószám: 28185749-1-43, NAIH nyilvántartási szám: NAIH-119758/2017), mint adatkezelő kezeli.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.gowork.hu/adatkezelesi-tajekoztato  címen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2012. évi I. törvény

2. Érintett
Érintett minden olyan személy, aki a www.gowork.hu, www.gowork.co.hu,  weboldalakat meglátogatja, ezek szolgáltatásait igénybe veszi, valamint minden olyan személy, aki a Szolgáltató rendszerében bármilyen célból regisztrál.

3. Az Adatkezelési Irányelvek hatálya
Jelen Adatkezelési Irányelvek hatálya a Szolgáltató adatkezelésére terjed ki. Az Adatkezelési Irányelvek változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

4. A GoWork Recruitment tevékenysége munkaközvetítéssel, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával, önéletrajz-írási és karrier-tanácsadással, a munkavállalást elősegítő oktatással foglalkozik, személyes adatokat ezen tevékenységével összefüggésben, döntően álláskeresés céljából kezel.

5. Az adatkezelés célja, jogalapja és elve
Az adatkezelés jogalapja az önkéntesen megadott hozzájárulásod.
A személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. Az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeljük:

 • jelentkezők, ajánlók, érdeklődők azonosítása
 • az érintett tapasztalatának, nyelvtudásának, képzettségének, egyéniségének és igényeinek a feltárása
 • a jelentkező számára a megfelelő munkahely, beosztás felkutatása
 • a jelentkező adottságainak, képességének a tartalmilag és formailag legoptimálisabb bemutatása
 • az érintett szakmai elmenetelének nyomon követése
 • a Szolgáltató jogi kötelezettségeinek (pl.adatszolgáltatás) teljesítése
 • amennyiben a jelentkező a kívánt munkakörre nem alkalmas, de adatait a Szolgáltató kezeli, az adatkezelés célja a későbbi állás/beosztás/munkakör/pozíció ajánlása
 • ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a Szolgáltató szolgáltatásairól szóló hírlevél küldése
 • amennyiben az érintett feliratkozik, mint ajánló, az adatkezelés célja az ajánlóval és az ajánlott személlyel való kapcsolattartás, az ajánlott sikeres vagy sikertelen kiközvetítéséről való tájékoztatás

Jelentkező a szolgáltatás igénybe vételével, adatainak megadásával hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató kezelheti, bizonyos esetekben harmadik fél számára továbbíthatja, vagy ha hatóságilag előírt jelentési kötelezettségét törvény elrendeli, nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, adatait a Szolgáltató továbbítja a munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.

6. Kiknek és milyen módon adunk tovább személyes adatokat?
A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, az ügyféllel kapcsolatos információkat munkaközvetítés céljából nemzetközi partnereivel megoszthatja. Személyes adataidat reklám célra nem használjuk fel, és nyilvánosságra nem hozzuk, harmadik félnek (más toborzó cégnek, alvállalkozónak) csak abban az esetben továbbítjuk, amennyiben ez elengedhetetlenül szükséges a szolgáltatási folyamatunkhoz.
Kivételt ez alól csak a hatóságilag előírt jelentési kötelezettség jelent (pl. bűncselekmény feltárását célzó nyomozás, bírósági eljárás, idézés, ítélet-végrehajtás kötelező elősegítése), vagy a szolgáltató vállalat teljes vagy részleges eladása/átruházása jelent.
Személyes adataidat a Szolgáltató Magyarországon kívülre is továbbíthatja; beleértve olyan országokat is, ahol nem létezik átfogó adatvédelmi törvényi szabályzás. A Szolgáltató minden esetben igyekszik biztosítani a továbbított adatok megfelelő szintű biztonságos kezelését.

7. A kezelt adatok köre
Adatkezelésünk az álláskeresők következő személyes adataira terjed ki:

 1. azonosító adatok (név, nem, születési hely és idő, állampolgárság)
 2. elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím)
 3. nyelvtudás, iskolai és egyéb végzettség, szakmai tapasztalat, érdeklődési terület
 4. önéletrajz
 5. szakmai, nyelvi tesztek, felmérések eredményei, interjúk

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezés kapcsán előfordulhat, hogy az álláskereső részéről az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak az álláskereső írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezelünk, ha az egy általa megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az önéletrajzod ne tartalmazzon különleges adatot.
A törvény kiemelt védelemben részesíti az úgynevezett különleges személyes adatokat.
Különleges személyes adatok:

 1. a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 3. A www.gowork.hu, www.gowork.co.hu,  weboldalak látogatása esetén rendszerünk automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzünk el, melyek apró, böngészést segítő fájlok, személyes információt nem tárolnak, és a felhasználó számítógépét sem hardware-esen, sem software-esen nem veszélyezteti.

8. Az adatok forrása
Az általunk kezelt személyes adatok a következő forrásokból származhatnak:

 1. Az általad részünkre megadott személyes adatok. Személyes adataidat megadhatod a honlapjainkon történő regisztráció során, vagy adataidat (önéletrajzod) e-mailen vagy más módon is eljuttathatod részünkre. Adataidat továbbá megadhatod hírlevélre való feliratkozáskor is. A Szolgáltató számára az adatszolgáltatás önkéntes.
 2. Az általad harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához hozzájárultál. Amennyiben adataidat (pl. önéletrajzodat) harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatunk, és tiltakozásod esetén az adatokat töröljük.
 3. Adatokat vehetünk át továbbá azokból a nyilvántartásokból is, amelyekbe kifejezetten munkakeresés céljából, az adatátadás tényének ismeretében adtad meg az adataidat.

9. Hozzáférés az adatokhoz
Személyes adataidat álláslehetőséget kínáló partnereink részére továbbíthatjuk, vagy hozzáférhetővé tehetjük konkrét állásajánlat esetén. A nálunk tárolt adataid csak ügyintéző munkatársaink és a potenciális munkáltatók részéről eljáró munkatársak számára hozzáférhetőek.

10. Az adatkezelés időtartama
A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod és kérheted adataid törlését az info@gowork.hu e-mail címen. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

11. Adatvédelmi Nyilvántartás
A Szolgáltató az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító:

12. Jelen tájékoztató időbeli hatálya
Jelen tájékoztató 2016.10.01. napjától hatályos. A tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását weboldalainkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.